Зборник радова ФДУ 17

УРЕДНИШТВО / EDITORIAL BOARD: др Ениса Успенски, доцент (главни уредник); Светозар Рапајић, ред. проф. (одговорни уредник); др Дивна Вуксановић, ван. проф; др Иван Меденица, доцент; др Александар Јанковић, доцент; др Бошко Милин, ван. проф, др Мирјана Николић, ван. проф.

ИЗ ИНОСТРАНСТВА / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD: Маргарет Таси (Margaret Tasi) – Румунија; Масимо Навоне (Massimo Navone) – Италија; Снежина Танковска (Snejina Tankovska) – Бугарска; Бетина Тури Остхајм (Bettina Turi Ostheim) – Аустрија; Јожица Авбељ (Jožica Avbelj) – Словенија; Мартин Панчевски (Mаrtin Pančevski) – Македонија; Беатрис Кобоу (Beatrice Kobow) – Немачка.

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, Булевар уметности 20

ADRESS OF THE EDITORIAL BOARD: Faculty of Dramatic Arts, Instituteof Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar umetnosti 20

e-пошта: institutfdu@yahoo.com

ЗА ИЗДАВАЧА: Мр Зоран Поповић, декан ФДУ

Секретар редакције: Мр Александра Протулипац

Лектор за српски језик: Снежана Ђукановић

Лектор за енглески језик: Драгана Китановић

Ликовно решење корица: Чигоја штампа, Београд

Штампа: Чигоја штампа, Београд

Издавање Зборника 17 помогло је Министарство науке и технолошког развоја Републике Србијe

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 17

 

САДРЖАЈ

ПОЗОРИШТЕ

Ivan Medenica - KRATAK PREGLED IGRANJA ČEHOVA U XX VEKU (S JEDNIM POGLEDOM NA XXI)

Georges Banu - L’ENTRE-DEUX OU LES BIPOLARITES TCHEKHOVIENNES

Ениса Успенски - А. П. ЧЕХОВ ИЗМЕЂУ РЕТОРИКЕ И СМИСЛА У ИНСЦЕНАЦИЈАМА XXI ВЕКА

Радивоје Динуловић, Романа Бошковић - ПРОШИРЕНА СЦЕНОГРАФИЈА - СЦЕНСКИ ДИЗАЈН ОД КОНВЕНЦИОНАЛНОГ ПОЗОРИШТА ДО САВРЕМЕНИХ УМЕТНИЧКИХ ПРАКСИ

Tatjana Dadić-Dinulović - „IZLOG“ POZOORIŠTA - MEDIJSKA FUNKCIJA POZORIŠNIH FASADA U BEOGRADU

Dijana Marojević Diklić - NASLEĐE GROTOVSKOG (GLUMCU) POD SVETLOM RELIGIJSKE FILOSOFIJE IVANA ILJINA

Maja Ristić - MJUZIKL IZMEĐU TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

Lazar Jovanov - DETERMINACIJA MODELA ORGANIZACIONE KULTURE SRPSKIH NACIONALNIH TEATARA

Саша Саиловић - MИСИЈА НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА У 21. ВЕКУ

 

ФИЛМ

Greg DeCuir - BLACK WAVE PHILOSOPHY METHODICAL MARXISM

Марија Шаровић - ФИЛМ „4“ ИЉЕ ХРЖАНОВСКОГ И КЊИЖЕВНО ДЕЛО ВЛАДИМИРА СОРОКИНА

 

МЕДИЈИ

Sead Alić - MEDIJSKO SAGORIJEVANJE SEKSUALNOSTI

Predrag Terzić - RAZUMEVANJE SLIKE U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Јан Красни - АКУСТИЧКИ И ВИЗУЕЛНИ ЗНАКОВНИ ПАРАЛЕЛИЗМИ У ПРОПАГАНДНОМ ДИСКУРСУ

Angelina Milosavljević - IMA LI NAM SPASA BEZ DOMESTOSA - DOCERE I PERSUASIO - STRAŠNI SUD U POTROŠAČKOJ CIVILIZACIJI

Ana Martinoli - TRANSFORMACIJA RADIJSKOG AUDITORIJUMA KAO POSLEDICA KONVERGENCIJE TRADICIONALNOG RADIJA I INTERNETA

Nikolina Milatović Popović - PROGRAMIRANJE JAVNE TELEVIZIIJE - FAKTORI UTICAJA NA PROGRAMIRANJE

Maja Vukadinović - ZVEZDE – ELITA MEDIJSKOG DOBA

Desanka Bečelić - MUZIKA U TELEVIZIJSKIM REKLAMAMA

 

КУЛТУРА

Tijana Mandić, Irena Ristić - KREATOLOGIJA - „EVO NAS“

Divna Vuksanović - ESTETIKA, KULTURA I SAVREMENA UMETNIČKA PRAKSA

Erika Prijatelj - CULTURE AND BEAUTY

Renata Relja - ETIKA UNUTAR SUVREMENIH ETNOGRAFSKIH ISTRAžIVANJA - ILUZIJA ILI STVARNOST

Ninoslava Vićentić - UMETNOST BEOGRADSKE NOVOTALASNE SCENE KAO DRUšTVENO-POLITIČKA INTERVENCIJA

Владимир Коларић - АПОЛОГИЈА ЗАПАДА - ЧААДАЈЕВ, ДАЛИ, ВОРХОЛ

Vjera Mujović - ORGANIZACIJA I TRENDOVI MEĐUNARODNE KULTURNE SARADNJE – FRANCUSKA, SLOVENIJA, RUSIJA, SRBIJA –