Зборник радова ФДУ 4

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI Institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd

ZA IZDAVAČA: Dr Ljiljana Mrkić Popović, dekan

UREDNIŠTVO/EDITORIAL: dr Radoslav Đokić, red. prof. (glavni urednik), dr Aleksandra Jovićev, vanr. prof. (odgovorni urednik), dr Petar Marjanović, red. prof., Jovan Hristić, red.prof., Svetozar Rapajić, red. prof., dr Nevena Daković, vanr. prof.

ZBORNIK RADOVA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
Izlazi jedanput godišnje

Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, Bulevar Umetnosti

ANTHOLOGY OF ESSAYS BY THE FACULTY OF DRAMATIC ARTS
Published annually

Publisher: Faculty of Dramatic Arts, Institute of Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade, Bulevar Umetnosti 20

Editors: dr Radoslav Đokić, dr Aleksandar Jovićević

Za izdavača: dr Liljana Mrkić Popović

Likovno rešenje korica: Slavica Dragosavac

Tehnički urednici: mr Milan Đorđević, mr Svetozar Stankić

Sekretari uredništva: Gordana  Ljubić Savin, Ana Tasić

Lektor za engleski jezik: dr Liljana Bogoeva Sedlar

Lektori: Miroslav Đokić

Štampano u 500 primeraka

Štampa: FOTOFUTURA, Beograd, Beogradskog bataljona 3

 

ЗБОРНИК РАДОВА ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 4

 

САДРЖАЈ

Театрологија

Историја позоришта и драме

Aleksandra Jovićević - ŠEKSPIR I NJEGOVI SAVREMENICI - PRILOG POZORIŠNOJ ANTROPOLOGIJI

Ognjenka Milićević - REDITELJSKA LABORATORIJA V. E. MEREJHOLDA (N. V. GOGOLJ - REVIZOR), II DEO - REDITELJSKA PARTITURA - PARTITURA PREDSTAVE

Petar Marjanović -  ''GOSPODA GLEMBAJEVI'' MIROSLAVA KRLEŽE

Boško Milin - KULUNDŽIĆEV PIRANDELIZAM I ''ANTIPIRANDELIZAM''

Nebojša Romčević - GOVOR U ''POKONDIRENOJ TIKVI'' JOVANA STERIJE POPOVIĆA

 

Теоријска драматургија

Nebojša Romčević - PRIČA, ZAPLET, KOMPOZICIJA

Ivan Medenica - POKUŠAJ SEMIOLOŠKOG DEFINISANJA POJMA ''KLASIČAN DRAMSKI TEKST''

 

Естетика позоришта

Режија

Petar Marjanović - TEKST DRAME I TEKST PREDSTAVE (''POKONDIRENA TIKVA'' JOVANA ST. POPVIĆA U REŽIJI DEJANA MIJAČA, 1973. I ''BANOVIĆ STRAHINJA'' BORISALAVA MIHAJILOVIĆA U REŽIJI NIKITE MILIVOJEVIĆA, 1996)

 

Глума

Marina Marković - DAH, DISANJE - OSNOV GLUMAČKE KREATIVNOSTI

 

ФИЛМОЛОГИЈА

Dejan Kosanović - JUGOSLAVIJA - RASKRSNICA POKRETNIH SLIKA

Nevena Daković - DOKUMENTI POST JUGOSLAVIJE - SRPSKI RATNI DISKURS

Nikola Lorencin - DRAMA DOKUMENTARACA - II (STVARNOST I ISTINA O DOKEMENTARNOM FILMU)

Petrit Imami - DRAMATURŠI MODALITETI FORME IGRANOG FILMA

Maja Volk Živković - PEDESET GODINA FILMSKOG FESTIVALA U BERLINU

Petrit Imami - TEZE ZA PERIODIZACIJU DUGOMETRAŽNOG IGRANOG FILMA U JUGOSLAVIJI (1947-1990) (GLAVNE DRAMATURŠKO-ESTETSKE KONSTANTE SA REFERENTNIM FILMOVIMA)

 

ТЕОРИЈА МАСОВНИХ МЕДИЈА

Радио и телевизија

Nikola Maričić - RADIO - ISTINA IZVAN ESTABLIŠMENTA

Mirjana Nikolić - RADIO NA PRAGU NOVOG MILENIJUMA

Goran Peković - KAKAVU TELEVIZIJU ZASLUŽUJE SRBIJA

Vanja Šibalić - NACIONALNE TV MREŽE POD ZAŠTITOM EVROPSKOG ZAKONODAVSTVA

Velimir Dejanović - NASTUP FIRME FILIPS JUGOSLOVENSKO A.D. BEOGRADSKOM SAJMU (OD 9. DO 19. SEPTEMBRA 1938. GODINE)

Velimir Dejanović - ANTON V KODELI FON FANENFELD (CODELLI VON FAHNENFELD)

Radenko Ranković - REKLAMIRANJE IGRANIH FILMOVA NA TELEVIZIJI

 

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЕСТЕТИКЕ

Radoslav Đokić - SIMBOL U NOVOM KLJUČU

Divna Vuksanović - BAROKNO I PRIRODNO - PROBLEMSKI POVRATAK KANTOVOJ ''TREĆOJ KRITICI''

Tijana Mandić - JUNGOV ARHETIP MAĐIONIČARA

LJiljana Bogoeva Sedlar - BELEŠKA O ŠEKSPIRU ILI O SUDIJAMA, SUDOVIMA I RASUĐIVANJU

Milena Dragićević Šešić - UMETNOST PERFORMANSA - SAPOSTOJANJE ILI PROŽIMANJE (BRISANJE GRANICA MEĐU UMETNOSTIMA)

Vladislava Vojnović - O NEKIM ASPEKTIMA KULTURE BEOGRADSKIH PREDGRAĐA

 

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ УМЕТНОСТИ

Vesna Đukić Dojčinović - ZA REGIONALIZACIJU KULTURNE POLITIKE U SRBIJI

Dragana Čolić Biljanovski - POVODOM PEDESET GODINA SAVEZA UMETNIKA SRBIJE

 

ПРАКТИКУМ

Lejla Mandžuka - PROMENA LICA ZA DESET MINUTA

Rihard Merc - KRITERIJUMI VREDNOVANJA KVALITETA ZVUČNE SLIKE AUDIOVIZUELNOG DELA

 

ДОГАЂАЈИ

Danica Aćimović  - Andrija Dimitrijević - INTERVJU SA PLAŽEVSKIM

 

СЕЋАЊА

Svetozar Rapajić - DUŠAN MIHAILOVIĆ

Alojz Ujes - ALEKSANDAR KORAĆ

Radenko Ranković - SRETEN JOVANOVIĆ