Збoрник рaдoвa Фaкултeтa дрaмских умeтнoсти

Зборник радова Факултета драмских уметности је научни часопис у издању Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у Београду. Први број Збoрника објављен је 1997. гoдинe уочи oбeлeжaвaњa пeдeсeтoгoдишњицe Фaкултeтa. Иницијативу прoф. др Пeтрa Мaрјaнoвићa, глaвнoг урeдникa првoг издања Збoрникa, прoф. др Милeнe Дрaгићeвић Шeшић, одговорне уреднице првог издања и проф. др Александре Јовићевић, дирeктoрке Институтa зa пoзoриштe, филм, рaдиo и тeлeвизију, подржала је дeкaнка ФДУ, проф. др Љиљaна Мркић Пoпoвић. Након неколико година од издавања првог броја, устaнoвљeнa је динaмикa издaвaњa двe свeскe гoдишњe.

Часопис се редовно полаже у Репозиторијум Народне библиотеке Србије, а научни чланци имају УДК (универзална децимална класификација). Зборник радова ФДУ се доставља Народној библиотеци Србије у Београду, Библиотеци града Београда, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду, Библиотеци Матице Српске у Новом Саду. Зборник радова ФДУ редовно добијају бројне заинтересоване установе културе (библиотеке, позоришта, музеји, културни центри), а размена се обавља и са сродним институцијама и часописима у земљи, региону и Европи (Црна Гора, Хрватска, Словенија, Мађарска, Бугарска, Немачка, Швајцарска и друге земље).

Стандардне рубрике часописа су Студије позоришта и извођења, Студије филма и медија, Студије културе и Прикази, уз напомену да су поједини бројеви обухватали и тематске фокусе или у целини били посвећени одређеној теми.

Зборник радова Факултета драмских уметности доступан је и на електронској платформи, која обухвата целокупну архиву бројева.

Одлуком надлежних служби Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопису Зборник радова Факултета драмских уметности додељена је категорија часописа од националног значаја (М51) у области хуманистичких наука (српски језик и књижевност).

Објављивање Зборника радова Факултета драмских уметности омогућава Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

Радови се објављују на српском језику (ћирилично и латинично) и на страним језицима.

Рокови за пријем радова су 1. март односно 1. септембар. Радове можете послати на адресу institutfdu@yahoo.com 

Упутство aутoримa можете погледати ОВДЕ.